Back

Akut perifert vestibulärt bortfall

Hörnstenen Akut perifer vestibulärt bortfall innebär att ena sidans balansnerv helt eller delvis tappat sin funktion. Sjukdomen kan drabba både övre och nedre grenen av balansnerven eller båda samtidigt. 

Insjuknandet är ofta mycket dramatiskt för såväl patienten som för anhöriga. Ett relativt vanligt förlopp är att patienten får en “varning” om att något inte stämmer balanssystemet och när symtomen sedan väl sätter igång är det oftast mycket kraftiga yrselsymtom med illamående och kräkningar.  

Patienten hinner oftast tänka både en och två gånger att de drabbats av stroke eller en hjärntumör innan utbildad vårdpersonal kan ställa korrekt diagnos.

Diagnosen ställs bland annat genom anamnes, bedömning av neurologi och genomförande av akronymen HINTS (Head impulse test, test of skew och nystagmusbedömning). På vissa kliniker runt om i Sverige finns numera det videobaserade testet vHIT samt att funktionen i balansnerven går att mäta med kalorisk spolning där balansnerven stimuleras med kalorik. 

När väl diagnosen är fastställd genomgår patienten i grova drag 3 olika rehabilIteringssteg. Den första fasen är den akuta där patienten söker vård och många fall även blir inlagd på sjukhuset en eller ett par dagar. Detta följs av en subakut fas som brukar vara i cirka 2 veckor, här beskriver många patienter att de “går på båtdäck”.  

 I den sista fasen tar patienten förhoppningsvis stegen tillbaka till ett normalt liv igen. Prognosen kan variera kraftigt och det är viktigt att känna till vilka faktorer som kan försvåra rehabiliteringen.

Ca 1/10 som drabbas akut perifert bortfall får även BPPV i efterförloppet. Detta kan förväxlas för “bakslag” i den vestibulära rehabiliteringen. Det är viktigt att känna till vilka frågor och undersökningar som kan differentiera dessa diagnoser från varandra. 

Snabb checklista